هفتمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه۲ و ۳صعودهای ورزشی ـ مردان و زنان شیراز ـ بهمن ۹۸

هفتمین دوره هماهنگی و بازآموزی مربیان درجه2 و 3صعودهای ورزشی ـ مردان و زنان شیراز ـ بهمن 98 ...

مشاهده کامل خبر