فراخوانه مناقصه تامین برق خورشیدی بارگاه سوم

شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی نسبت به تامین برق خورشیدی بارگاه سوم در سامانه مناقصات دولت اعلام نیاز نمود...

مشاهده کامل خبر