برگزاری دوره کوهپیمایی همگانی برای ناشنوایان و کم شنوایان در استان قم

برگزاری دوره کوهپیمایی همگانی برای ناشنوایان و کم شنوایان در استان قم

مشاهده کامل خبر