گزارش تصویری / پایان دومین مرحله از اردوهای آموزشی، پرورشی و انتخابی تیم ملی امید ورودی سال ١٣٩٨

گزارش تصویری / پايان دومين مرحله از اردوهاي آموزشي، پرورشي و انتخابي تيم ملي اميد ورودي سال ١٣٩٨

مشاهده کامل خبر