نتایج آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه ۳ دوی کوهستان (اسکای رانینگ)/ استان گلستان ـ آذر ۱۳۹۸ ـ شهرستان کردکوی

با عنایت به برگزاری آزمون ورودی دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) به میزبانی...

مشاهده کامل خبر