تمرین یخ‌نوردان کشورمان در «کی‌روف» روسیه

تمرین یخ‌نوردان کشورمان در «کی‌روف» روسیه با حضور؛ نفرات در دو بخش مردان و زنان ...

مشاهده کامل خبر