برگزاری آزمون ورودی هفتمین دوره طراحی و داوری درجه ۳ دوی کوهستان

برگزاری آزمون ورودی هفتمین دوره طراحی و داوری درجه 3 دوی کوهستان (اسکای رانینگ) استان گلستان _ کردکوی _ اذر ماه 1398

مشاهده کامل خبر