اسامی قبول‌شدگان چهارمین دوره داوری درجه ۳ یخ‌نوردی و درای‌تولینگ آبان ۱۳۹۸

اسامی قبول‌شدگان چهارمین دوره داوری درجه 3 یخ‌نوردی و درای‌تولینگ آبان 1398 ...

مشاهده کامل خبر