هشدارها و توصیه های فدراسیون کوه‌نوردی به کوه‌نوردان در فصل سرما

نظر به شرایط نامساعد جوی حاکم در مناطق مرتفع و کوهستانی کشور، کاهش دما و نیز ...

مشاهده کامل خبر