مراسم گزارش خوانی صعودبه قله «ماناسلو» توسط «امین دهقان»

مورخ ۱۹ آبان ماه ۱۳۹۸ در سالن قطار شهری اصفهان با حضور مسئولین کشوری واستانی، حسین نظر به ...

مشاهده کامل خبر