اطلاعیه / توسعه ورزش همگانی

با عنایت به توجه و دستور وزارت ورزش و جوانان نسبت به توسعه و اشاعه ورزش همگانی و اهمیت ...

مشاهده کامل خبر