فراخوان برگزاری دوره آموزش یخنوردی، صعود آبشار و دهلیزهای یخی / منطقه آلپ فرانسه زیر نظر مدرسین فرانسوی

فراخوان برگزاری دوره آموزش يخنوردي، صعود آبشار و دهليزهاي يخي منطقه آلپ فرانسه زير نظر مدرسين فرانسوي...

مشاهده کامل خبر