برگزاری سومین دوره داوری درجه سه یخ نوردی و درای تولینگ

صبح چهارشنبه سومین دوره داوری درجه سه یخ نوردی و درای تولینگ در دو بخش مردان و زنان در محل ...

مشاهده کامل خبر