قوانین مسابقات یخ نوردی UIAA – ۲۰۲۰

بخش آموزش و پژوهش کمیته مسابقات و لیگ فدراسبون، قوانین مسابقات یخ نوردی UIAA – 2020 را ترجمه، تدوین و منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر