گزارش ستاد حفظ محیط کوهستان دماوند

بر طبق هفته های گذشته اعضای ستاد به پخش کیسه های توری حمل پسماند در بین کوهنوردان و همچنین تشویق کوهنوردان به حمل شخصی پسماند پرداختند...

مشاهده کامل خبر