گزارش تصویری / گزارش ستاد حفظ محیط کوهستان دماوند

با توصیه و ترویج اعضای ستاد، خوشبختانه استفاده از کیسه های توری حمل پسماند جامد مورد استقبال ...

مشاهده کامل خبر