فدراسیون جهانی کوه‌نوردی با اسکی؛ دوره آموزش داوری دسامبر ۲۰۱۹

در راستای افزایش تعداد داورهای متخصص رشته کوه‌نوردی با اسکی جهت پوشش مسابقات ...

مشاهده کامل خبر