لطفا از صعود مسیر جنوبی دماوند اجتناب نمائید

تقاضای کمیته حفظ محیط کوهستان فدراسیون: لطفا از صعود مسیر جنوبی دماوند اجتناب نمائید ...

مشاهده کامل خبر