اطلاعیه/ اتمام تاریخ برگزاری دوره‌های آموزشی برف

به آگاهی تمامی مربیان سراسر کشور می‌رساند؛ با توجه به نامساعد شدن منطقه آموزشی برف حسندر، مقتضی است ...

مشاهده کامل خبر