فراخوان مشارکت جامعه ورزش در مراسم هفته ترویج فرهنگ پهلوانی

نظر به لزوم مشارکت جامعه ورزش کشور در ترویج فرهنگ و منش پهلوانی و به ویژه همکاری مؤثر در ...

مشاهده کامل خبر