آزمون ورودی سومین دوره داوری درجه ۳ یخ‌نوردی و درای تولینگ مردان و زنان – تیر ۱۳۹۸

مشاهده کامل خبر