کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون؛ اجرای طرح‌های بدون مطالعه در صیانت از «دماوند» را مردود دانست!

بیانیه کارگروه حفظ محیط کوهستان فدراسیون؛ ...

مشاهده کامل خبر