برگزاری آزمون ورودی دوره های مربیگری و طراحی درجه ۳و۲صعودهای ورزشی زنان پلور شهریور

برگزاری آزمون ورودی دوره های مربیگری و طراحی درجه 3و2صعودهای ورزشی زنان پلور شهریور...

مشاهده کامل خبر