اصول و مبانی کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی / ویرایش مرداد ۱۳۹۵

کارگروه صعودهای ورزشی - بخش آموزش و فنی - اصول و مبانی کارآموزی پیشرفته صعودهای ورزشی- ویرایش مرداد 1395 را منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر