اصول و مبانی کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی/ ویرایش مرداد ماه ۱۳۹۵

کارگروه صعودهای ورزشی- بخش آموزش وفنی- اصول و مبانی کارآموزی مقدماتی صعودهای ورزشی ویرایش مرداد ماه 1395 را منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر