اصول و مبانی مربیگری درجه ۳ صعودهای ورزشی / ویرایش تیر ماه ۱۳۹۶

کارگروه صعودهای ورزشی - بخش آموزش و فنی - اصول و مبانی مربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی ویرایش تیر ماه 1396 را منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر