اصول و مبانی طراحی مسیر درجه ۳ صعودهای ورزشی / ویرایش مهر ماه ۱۳۹۶

کارگروه صعودهای ورزشی اصول و مبانی طراحی مسیر درجه 3 صعودهای ورزشی ویرایش مهر ماه 1396 را منتشر کرد...

مشاهده کامل خبر