شادی بعد از دلهره در قاب یک تصویر

 

     

 

 نجات از دست کوه قاتل، نانگاپاربات

             الیزابت روول فرانسوی بین نجات دهنده گان خود دنیس اوربکو (چپ) و آدام بیلسکی (راست)         

  rockandice