«الیزابت رول» در بیمارستان … از «نانگاپاربات» می‌گوید!

کوه نورد فرانسوی،فرود ترسناک از "کوه قاتل" پاکستان، را به یاد می آورد ... «الیزابت رول» پس از نجات، از شب های تراژدیک نانگاپاربات، در مورد نحوه ترک همنورد ضعیف ودر حال خونریزیش و چگونگی فرود در شب های تاریک کوهستان می گوید.

مصاحبه با  «الیزابت» در بیمارستان تخصصی فرانسه، که جهت مداوای دستان و پای چپش در آن جا بستری شده است، صورت می گیرد ... او از واقعه ترک کردن  «تومک» به عنوان واقعه ای دردناک و تلخ و وحشتناک یاد می کند... مشروح این مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید: ...