آدام اوندرا؛ اولین صعود فلش +۹a جهان

 

 

آدام اوندرا، اولین صعود فلش +9a جهان را در مسیری به نام Super Crackinette در فرانسه انجام داد. این مسیر اولین بار در سال 2016 توسط آلکساندر مگوس طی 3 روز تلاش صعود شده بود.

صعودهای فلش دارای ارزش خاصی هستند. در این نوع صعود، سنگنورد با داشتن اطلاعات مسیر در اولین تلاش و بدون سقوط مسیری را صعود می کند.

آدام اوندرا، این اعجوبه ی سنگنوردی قبلا نیز در سال 2012 مسیر  Southern Smoke Direct را در امریکا با درجه قبلا تعیین شده +9a  فلش کرده بود. اما اوندرا بعد از صعود، درجه امریکایی ها را یک درجه تنزل داد و اعلام کرد که درجه مسیر 9a است!

planetmountain