عکس: سنگنوردی کودکان!!

کودکان در سنگنوردی امتیازات خاصی دارند: آنها نسبت به وزن شان دارای قدرت بسیار زیادی هستند، انگشتان کوچک و ظریف آنها حتی گیره های نامرئی را می گیرد و سرانجام اینکه سنگنوردی آنها بسیار زیباست.

چند عکس از دست به سنگ شدن کودکان را به انتخاب سایت آمریکایی <<کلایمینگ>> می بینیم. 

 

 5 ساله

 

3 ساله

 

4 ساله

 

5 ساله

 

2 ساله

 

21 ماهه

 

18 ماهه

 

3 ساله

 

8 ساله