عملکرد آموزشی ۹ ماه نخست استان ها به تفکیک هردوره آموزشی

عملکرد آموزشی 9 ماه نخست استان ها به تفکیک هردوره آموزشی

عملکرد آموزشی استان ها به تفکیک هردوره آموزشی از تاریخ 14 اسفند 1394 لغایت 30 آذر 1395 / از طریق فایل پیوست دریافت و ملاحظه نمائید: