گزارش تصويري / بدرقه باشكوه زنده ياد “مهدي حبيبي” از استاديوم شيرودي

گزارش تصويري / بدرقه باشكوه زنده ياد "مهدي حبيبي" از استاديوم شيرودي / عكس ها: "رضا سلطاني" از واحد عكس روابط عمومي فدراسيون