۱۱ دسامبر روز جهانی کوهستان !

متعاقب تلاش های مستمر و پیگیر نهادهای مرتبط با مناطق کوهستانی، سرانجام سازمان ملل متحد سال 2002 را به عنوان سال جهانی کوهستان، و از سال 2003 روز 11 دسامبر هر سال را به عنوان روز جهانی کوهستان نام گذاری کرد. ضمنا سازمان ملل؛ سازمان غذا و کشاورزی (فائو - FAO) را مسئول هماهنگی و برگزاری مراسم این روز در کشورهای کوهستانی جهان نمود. از سال 2003 تا کنون هر ساله به مناست روز جهانی کوهستان مراسمی در کشورهای کوهستانی برگزار می شود و شعارهای عمومی فائو و نیز شعارهای اقلیمی و محلی هر یک از کشورها تبلیغ و ترویج می گردد. هدف از این مراسم جلب توجه مردم به اهمیت اکو سیستم، توسعه پایدار، حفاظت و مراقبت از کوه ها، احترام به تنوع فرهنک ها و هویت های مناطق کوهستانی و.... می باشد. فائو هر سال ایده ها و موضوعات متفاوتی را برای روز جهانی کوهستان طراحی می کند. شعار اصلی امسال فائو جنین است: فرهنگ های مناطق کوهستانی: بزرگداشت تنوع و تکریم هویت ها. 

 

پیام های کلیدی فائو :

 

مناطق کوهستانی 22 درصد سطح خشکی های جهان را تشکیل می دهد

 

توریسم کوهستان 15 تا 20 درصد کل توریسم جهان را تشکیل می دهد

 

مردم محلی و بومی کوهستان، دانش محلی، سنت ها و فرهنگ های منحصر به خود را دارند

 

کوهستان محل زندگی 13 درصد مردم جهان است

 

کوهستان 56 درصد ذخایر زیستی جهان را در بر می گیرد

http://www.fao.org/international-mountain-day/en/