صعود بهتر را از “اوران اوتان” بیاموزیم

 

اگر شما هنگام صعود از دیواره، از 50 درصد قدرت هم زمان هر دو بازو استفاده کنید در اینصورت گردش خون در دست های شما تقریبا متوقف می شود و شما خیلی سریع احساس ناراحتی خواهید کرد. اما اگر تکنیک صعود شما به گونه ای باشد که در هر حرکت مشخص، بار بیشتری را روی یک دست قرار دهید و به دست دیگر استراحت دهید در اینصورت استقامت شما افزایش خواهد یافت و می توانید مسیر های سخت تر و طولانی تری را صعود کنید. این، کاری است که به طور طبیعی و غریزی اوران اوتان انجام می دهد.

بعلاوه، تمرکز روی یک بازو باعث تقویت عضلات شانه و دو سر بازو نیز خواهد شد که این امر به نوبه خود تاثیری جدی در حرکات بارفیکسی صعود خواهد داشت. 

یک بار دیگر به عکس نگاه کنیم و از سبک صعود اوران اوتان بیاموزیم!

8a