گزارش برگزاری اولین دوره مربیگری درجه ۳ دره نوردی در کشور

دوره مربیگری دره نوردی در کشور از تاریخ 8 آذر 95 به مدت 5 روز در مجتمع کوهستانی پلور برگزار شد. شرح این دوره توسط بخش «دره نوردی» فدراسیون تهیه شده است که در ادامه از نظر می‌گذرانید: ...