نشستی با مسئولین هیئت استان گلستان در خصوص فعالیتهای جستجو و نجات

صبح روز گذشته ۱۴ آذر ماه ۹۵ دکتر حمید مساعدیان طی سفری به استان گلستان در جلسه ای مشترک با رئیس، دبیر هیات و مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون شرایط فعالیت این بخش در استان گلستان و پتانسیل های موجود و راهکارهای ارتقای فعالیت بخش جستجو و نجات را بررسی نمودند.در این جلسه آقایان هانی حسام رئیس و خواجه نژاد دبیر هیات کوهنوردی استان و همچنین دلپسند مسئول بخش جستجو و نجات و دکتر حمید مساعدیان مسئول بخش جستجو و نجات فدراسیون حضور داشتند.در این جلسه ...