بازانتشار / دوره طراحی مسیر درجه ۳ صعودهای ورزشی ـ زنان و مردان

به آگاهی می‌رساند؛ این فدراسیون در راستای رشد و توسعه کمی و کیفی آموزش، دوره طراحی درجه 3 صعودهای ورزشی در بخش زنان و مردان، ویژه پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی آبان 95 را به شرح زیر برگزار می‌نماید. لینک های ذیل را ملاحظه نمائید: ...