دست نوشته آیدین بزرگی قبل از صعود

آیدین بزرگی که به همراه دو نفر از همنوردانش مسر جدیدی را به نام ایران برای صعود به برودپیک ثبت کرد...

ادامه مطلب