«الیزابت رول» در بیمارستان … از «نانگاپاربات» می‌گوید!

کوه نورد فرانسوی،فرود ترسناک از "کوه قاتل" پاکستان، را به یاد می آورد ... «الیزابت رول» پس از نجات، از شب های تراژدیک نانگاپاربات، در مورد نحوه ترک همنورد ضعیف ودر حال... ادامه مطلب »

«الیزابت رول» در بیمارستان … از «نانگاپاربات» می‌گوید!

کوه نورد فرانسوی،فرود ترسناک از "کوه قاتل" پاکستان، را به یاد می آورد ... «الیزابت رول» پس از نجات، از شب های تراژدیک نانگاپاربات، در مورد نحوه ترک همنورد ضعیف ودر حال... ادامه مطلب »

«الیزابت رول» در بیمارستان … از «نانگاپاربات» می‌گوید!

کوه نورد فرانسوی،فرود ترسناک از "کوه قاتل" پاکستان، را به یاد می آورد ... «الیزابت رول» پس از نجات، از شب های تراژدیک نانگاپاربات، در مورد نحوه ترک... ادامه مطلب »

«الیزابت رول» در بیمارستان … از «نانگاپاربات» می‌گوید!

کوه نورد فرانسوی،فرود ترسناک از "کوه قاتل" پاکستان، را به یاد می آورد ... «الیزابت رول» پس از نجات، از شب های تراژدیک نانگاپاربات، در مورد نحوه ترک همنورد ضعیف ودر حال... ادامه مطلب »

«الیزابت رول» در بیمارستان … از «نانگاپاربات» می‌گوید!

کوه نورد فرانسوی،فرود ترسناک از "کوه قاتل" پاکستان، را به یاد می آورد ... «الیزابت رول» پس از نجات، از شب های تراژدیک نانگاپاربات، در مورد نحوه ترک همنورد ضعیف ودر حال... ادامه مطلب »

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»مشروح این مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید: ... ادامه مطلب »

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»مشروح این مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید: ... ادامه مطلب »

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»مشروح این مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید: ... ادامه مطلب »

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»مشروح این مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید: ... ادامه مطلب »

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»

مصاحبه‌ای خواندنی با «دنیس اوروبکو» پس از امدادرسانی در «نانگاپاربات»

مشروح این مصاحبه را در ادامه مطلب بخوانید: ...

ادامه مطلب »