گزارش ساماندهی سالن درای تولینگ زنده یاد سعید طاهری و ساعات تمرین

در روز سه شنبه مورخ ۱۱/۰۳/۹۴ ساعت ۱۰:۰۰ صبح الی ۲۳:۱۵ ساماندهی سالن توسط جمعی از ورزشکاران به سرپرستی آقای مسعود زینالی (مسئول کارگروه درای تولینگ […]

ادامه مطلب