گزارش دوره‌های آزمون ورودی،مربیگیری،داوری، طراحی وبازآموزی برگزار شده توسط فدراسیون / ۹ ماهه اول سال۹۷

گزارش دوره‌های آزمون ورودی، مربیگیری،داوری،طراحی و بازآموزی برگزار شده ...

مشاهده کامل خبر