ّبرگزاری جلسه کمیسیون استاندارد فدراسیون جهانی / «بوداپست» مجارستان

جلسه کمیسیون کوهنوردی و استاندارداتحادیه جهانی کوهنوردی امروز در شهر بوداپست درحالی آغاز شد ...

مشاهده کامل خبر