انتشار «شیوه‌نامه‌های برگزاری مسابقات کمیته مسابقات و لیگ / ویرایش هفتم / آبان ۱۳۹۷

این شیوه‌نامه‌ در قالب مجموعه‌ای مدون، در «کتابخانه سایت فدراسیون» بارگذاری شده است. به لینک ذیل ...

مشاهده کامل خبر