انتشار «شیوه‌نامه‌های آموزشی کمیته صعودهای ورزشی» / ویرایش نهم / آبان ۱۳۹۷

این شیوه‌نامه‌ها در قالب مجموعه‌ای مدون، در «کتابخانه سایت فدراسیون» بارگذاری شده است. به لینک ذیل ...

مشاهده کامل خبر