مسابقات سرطناب قهرمانی کشور,نوجوانان (دختران) در حال برگزاری است و افراد زیر از تیم استان تهران در رده های مختلف به فینال راه پیدا نمودند:

نوجوانانB:

فاطمه زرین آبادی

نوجوانان C:

ففاطمه پوربحری _ مانیفا اسماعیلی

نوجوانان D:

ریحانه موسوی _ سوگند طهمورثی