تعدادی از اعضا تیم موستاق آتا پس از صعود موفقیت آمیز قله موستاق آتا در مسیر بازگشت از کمپ اصلی به شهر کاشگار در بیس کمپ قله کنگور با اعضا این تیم دیدار نمودند و برای ایشان در ادامه برنامه آرزوی موفقیت کردند.

لازم است از این اقدام شایسته قدردانی و سپاسگزاری گردد.