به گزارش کارگروه پناهگاه های فدراسیون تعداد 150 گونی زباله باقی مانده از کوه نوردان در فصل زمستان 93 و بهار 94 که توسط عوامل کارگروه جمع آوری شده است به قراگاه پلور منتقل گردید. کارگروه پناهگاه ها همچنین از کلیه کوه نوردان درخواست می نماید نسبت به انتقال زباله های خود از مبادی صعود؛ شخصا اقدام نمایند.