جمع ۲۳ مرداد ۱۳۹۴

مهدی هنرمند پس از صعود موفقیت آمیز خانتگری و تلاش تا ککمپ دو پوبدا روز جمعه به میهن بازگشت.

مجددا موفقیت بدست آمده و تلاش صورت گرفته را به ایشان تبریک گفته و بازگشت ایشان را خیر مقدم عرض می نماییم.

دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۴

بنا به اخبار مندرج در سایت آقای مهدی هنرمند، ایشان پس از تلاش برای صعود قله پوبدا ظرف چند روز گذشته و استقرار و شب مانی در کمپ دو به دلیل اتمام مهلت قانونی ویزا و نیز ادامه هوای نامساعد از ادامه تلاش برای صعود این قله صرفنظر نموده و خاتمه برنامه خود را اعلام نمودند. هم اکنون در کمپ اصلی مقدمات بازگشت خود را فراهم می نمایند.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران موفقیت بدست آمده و تلاش انجام گرفته را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی بهروزی می نماید.

پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۴

بنا به اخبار مندرج در سایت آقای مهدی هنرمند، ایشان  پس از انتظاری طولانی برای هوا مناسب نهایتا روز سه شنبه مورخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ از کمپ دوم خانتگری برنامه صعود نهایی خود را اطلاع داده و دیروز موفق به صعود قله میگردد. ایشان امروز به کمپ اصلی بازگشته و در انتظار هوای مساعد برای آغاز تلاش بر روی قله پوبدا میباشد.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران ضمن تبریک برای صعود موفقیت قله خانتگری، برای ایشان آرزوی ایمنی و سلامتی در تلاش آتی دارد.

دوشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۴

تلاش هفته گذشته برای صعود نهایی به دلیل هوای نامساعد جوی موفقیت آمیز نبوده و آقای مهدی هنرمند روز یکشنبه صبح از کمپ سوم به بیس کمپ باز گشته اند. ایشان چند روز آینده را برای باز شدن پنجره هوایی مناسب در کمپ اصلی منتظر خواهند ماند.

شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۴

براساس اطلاعات مندرج در سایت آقای مهدی هنرمند ایشان امروز را در کمپ سه با ارتفاع ۵۹۰۰ متر به سر میبرند. علی رغم نا مساعد بودن هوا تلاش برای صعود نهایی را آغاز نموده اند.

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران برای این کوهنورد تهرانی آرزوی موفقیت می نماید.

 

دوشنبه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۴

بر اساس آخرین اخبار مندرج در سایت اینترنتی آقای مهدی هنرمند ایشان بهمراه همنورد خویش آقای موسوی تا کمپ دو در ارتفاع ۵۲۰۰ متری صعود نموده اند.

 

g47

برای ایشان آرزوی موفقیت و سلامتی مینماییم.

 

چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۴

به گزارش سایت اینترنتی آقای مهدی هنرمند، ایشان به منظور صعود قلل خانتگری ۷۰۱۰ متر و پوبدا ۷۴۳۹ متر در منطقه پامیر عاز کشور قرقیزستان گردید. وی روز سه شنبه تهران را به مقصد بیشکک ترک نمود و امروز از بیشکک عازم کاراکا خواهد شد. مهدی هنرمند فردا صبح در بیس کمپ مستقر خواهد گردید.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

قله خانتگری

220637

قله پوبدا

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران برای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی می نماید.