سال: ۱۳۹۴

مسابقه «مکس جامپ» برگزار شد

بنابر گزارش دریافتی چهارشنبه ۲۶ اسفند سالن سنگ نوردی زنده یاد داوودی میزبان مسابقات «مکس جامپ» در بخش مردان بود. در این دوره از مسابقات که طراحی آن بر اساس مسیرهایی که بصورت «جامت» تاپ می شد؛ تعداد 25 نفر از استان های تهران،البرز،مرکزی و خراسان رضوی شرکت کردند. مسابقات در مرحله فینال بصورت حذفی برگزار و در نهایت حامد حیدری از باشگاه داوودی تهران به مقام قهرمانی و محمد امین یزدی از اراک نایب قهرمان شد.

 

ادامه مطلب

مسابقه «مکس جامپ» برگزار شد

بنابر گزارش دریافتی چهارشنبه ۲۶ اسفند سالن سنگ نوردی زنده یاد داوودی میزبان مسابقات «مکس جامپ» در بخش مردان بود. در این دوره از مسابقات که طراحی آن بر اساس مسیرهایی که بصورت «جامت» تاپ می شد؛ تعداد 25 نفر از استان های تهران،البرز،مرکزی و خراسان رضوی شرکت کردند. مسابقات در مرحله فینال بصورت حذفی برگزار و در نهایت حامد حیدری از باشگاه داوودی تهران به مقام قهرمانی و محمد امین یزدی از اراک نایب قهرمان شد.

 

ادامه مطلب

مسابقه «مکس جامپ» برگزار شد

بنابر گزارش دریافتی چهارشنبه ۲۶ اسفند سالن سنگ نوردی زنده یاد داوودی میزبان مسابقات «مکس جامپ» در بخش مردان بود. در این دوره از مسابقات که طراحی آن بر اساس مسیرهایی که بصورت «جامت» تاپ می شد؛ تعداد 25 نفر از استان های تهران،البرز،مرکزی و خراسان رضوی شرکت کردند. مسابقات در مرحله فینال بصورت حذفی برگزار و در نهایت حامد حیدری از باشگاه داوودی تهران به مقام قهرمانی و محمد امین یزدی از اراک نایب قهرمان شد.

 

ادامه مطلب

مسابقه «مکس جامپ» برگزار شد

بنابر گزارش دریافتی چهارشنبه ۲۶ اسفند سالن سنگ نوردی زنده یاد داوودی میزبان مسابقات «مکس جامپ» در بخش مردان بود. در این دوره از مسابقات که طراحی آن بر اساس مسیرهایی که بصورت «جامت» تاپ می شد؛ تعداد 25 نفر از استان های تهران،البرز،مرکزی و خراسان رضوی شرکت کردند. مسابقات در مرحله فینال بصورت حذفی برگزار و در نهایت حامد حیدری از باشگاه داوودی تهران به مقام قهرمانی و محمد امین یزدی از اراک نایب قهرمان شد.

 

ادامه مطلب

مسابقه «مکس جامپ» برگزار شد

بنابر گزارش دریافتی چهارشنبه ۲۶ اسفند سالن سنگ نوردی زنده یاد داوودی میزبان مسابقات «مکس جامپ» در بخش مردان بود. در این دوره از مسابقات که طراحی آن بر اساس مسیرهایی که بصورت «جامت» تاپ می شد؛ تعداد 25 نفر از استان های تهران،البرز،مرکزی و خراسان رضوی شرکت کردند. مسابقات در مرحله فینال بصورت حذفی برگزار و در نهایت حامد حیدری از باشگاه داوودی تهران به مقام قهرمانی و محمد امین یزدی از اراک نایب قهرمان شد.

 

ادامه مطلب